Azotany w wodzie

Azotany w wodzie pitnej mogą być bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia. Ich podwyższone stężenie obserwowane jest zwłaszcza na terenach wiejskich. Zazwyczaj wynika ze złego i nadmiernego stosowania nawozów lub nieodpowiedniego oczyszczania ścieków.

Więcej na temat azotanów

Azotany to krystaliczne substancje, które dobrze rozpuszczają się w wodzie. Charakteryzują się silnymi właściwościami utleniającymi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce oraz normy europejskie dopuszczają obecność azotanów w wodzie w stężeniu nie większym niż 50 mg/L.

Najczęściej występującą formą azotanów są azotany z grupy V. Są obecne zarówno w wodach podziemnych, jak też powierzchniowych. Azotany (V) stanowią najwyższy stopień utleniania azotu. Stanowią produkt końcowy procesu biochemicznego utleniania związków organicznych bogatych w azot.

Jakie są skutki nadmiaru azotanów w organizmie?

Azotany to związki chemiczne, które coraz chętniej i częściej są stosowane w rolnictwie w bardzo dużych ilościach. Z nawozów sztucznych azotany przenikają do ziemi oraz wody podziemnej, która czerpana jest za pośrednictwem studni, jako woda użytkowa.

Azotany w przewodzie pokarmowym przekształcają się w azotyny. Te z kolei po połączeniu z białkami pochodzącymi z pożywienia tworzą związki zwane nitroaminami. Te zaliczane są do najsilniejszych związków rakotwórczych. Są odpowiedzialne za powstawanie raka żołądka lub raka pęcherza moczowego.

Azotany są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt. Duża ilość we krwi prowadzi do zaburzenia transportu tlenu powodując chorobę zwaną sinicą.

Toksyczne działanie azotanów jest związane z właściwościami utleniającymi. Prowadzą do utleniania hemoglobiny oraz witaminy A

Azotany mogą przekształcać się w inne substancje…

Azotany zawarte w wodzie pitnej szybko ulegają przekształceniu w azotyny lub amoniak. Azotany w wodzie już od dawna są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego substancjami azotowymi.

Jak usunąć azotany z wody?

W wodach zanieczyszczonych azotanami przebiega proces denitryfikacji. Azotany (V) są redukowane do azotanów (III), amoniaku, bądź też azotu. Tlen pochodzący z azotanów jest wykorzystywany do utleniania bezazotowych związków organicznych.

Istnieje kilka sposobów usuwania azotanów z wody. Zazwyczaj jednak do tego celu wykorzystywane są profesjonalne urządzenia uzdatniania wody. Jedną z metod jest zastosowanie systemów odwróconej osmozy. Dokładnie oczyszczą wodę z tej oraz wielu innych substancji. Wadą takiego urządzenia jest jednak fakt, że woda musi mieć odpowiednie parametry. Możliwe jest uzdatnienie wody tylko z jednego ujęcia, a nie w całym budynku.

Inną metodą kompleksowego usuwania azotanów jest wymiana jonowa. Złoże jest regenerowane za pomocą soli regeneracyjnej. Urządzenia tego typu składają się z: głowicy sterującej zarządzającej procesem filtracji, zbiornika ze złożem oraz zbiornika na sól regeneracyjną.

Prawo europejskie, a azotany w wodzie

W Europie od 2004 roku obowiązują przepisy dotyczące wody z wysokimi stężeniami azotanów. Są one rygorystycznie przestrzegane. Dyrektywa azotanowa powstała w celu ochrony jakości wód na terenie całej Europy.

Działania skupiają się na zapobieganiu zanieczyszczaniu wód gruntowych oraz powierzchniowych azotanami pochodzącymi z rolnictwa. Ma na celu utrzymywanie dobrych praktyk rolniczych.

  1. Wyznaczenie specjalnych stref narażonych na większe stężenia azotanów w wodzie
  2. Wprowadzenie czasowych zakazów stosowania nawozów sztucznych i naturalnych
  3. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania nawozów